About us

HOME >  About us

บริษัท เอ็นจิโซล จำกัด

ดำเนินการธุรกิจในด้านวิศวกรรม บริหาร รับออกแบบงานโครงการ

โดยมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และยา ทุกชนิดรวมถึงสินค้าอุปโภค ที่ต้องการการออกแบบที่เป็น Hygienic Design (การออกแบบด้านความปลอดภัย ทางสุขลักษณะโดยการออกแบบและติดตั้งเครื่องมือ) ตามมาตรฐาน 3A, EHEDG, HACCP โดยวิศกรรมที่มีประสบการณ์ การทำงานมากกว่า 20 ปี


ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาโครงการ และรับทำโครงการสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท รวมทั้งจำหน่ายสินค้าและสารเคมีในการผลิตและบำบัดน้ำ รวมถึงอะไหล่สำหรับเครื่องจักรทุกประเภท

รับออกแบบ งานปั้มสำหรับสุขอนามัย (hygienic pump) คือการออกแบบโดยใช้ปั้มที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อสุขลักษณะ เพื่อใช้สำหรับอุตสาหกรรมอาหารเหลว เช่น อุตสาหกรรมนม เครื่องดื่ม


ให้คำปรึกษาอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องการเน้นด้านความปลอดภัยสูง

ซึ่งเน้นในด้านความสะอาด กระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ